Nostalji

25-26-674x1024NOSTALJİ-SONRASI BİR DÜNYADA
NOSTALJİDEN SÖZ AÇMAK
Vehbi BAŞER
Günümüzde popüler “eski güzel günler” retoriği olarak anlaşılsa da, nostalji terimi, uzayan askerlik münasebetiyle yaşanan sıla hasretinin doğurduğu psikopatolojilerin teşhisinde kullanılmak üzere, ilk kez 19. Yüzyılda,  psikiyatride ortaya çıkmıştı. Modernliğin hızlı yayılma hamlelerinin başlangıcını oluşturan o dönemde bile, nostalji, mekan-merkezli geleneksel bir deneyim olarak yaşanmaktadır. Evinden yurdundan ayrı kalmanın kimileyin dayanılmaz hale gelen hasreti ile, değişen şiddetlerde yaşanan bu tür nostalji, geri dönünce yerli yerinde bulduklarına kavuşmanın sevinci ve giderek teskiniyle sıhhat bulan melankolik halleri anlatıyordu. Burada, nostaljiye geleneksellik damgasını vuran “yerli yerinde bulduklarına kavuşma” umut ve imkânıdır. Geleneksel insanın sıla özlemi (memleket hasreti), farklı gurbetlerde yaşansa bile, herkesin anlayabileceği, neye karşılık geldiğini öteki geleneksel insanların empati yoluyla kavrayıp hissedebileceği ve dindirmek için bir şeyler yapabileceği (dinlerin “yolda kalmışlara yardım”ı ahlâkî bir ödev gösterdiği dünyayı hatırlayalım), canlı, alenî (tabusal/kişisel/mahrem olmayan), paylaşılabilir, yekpare, kuşatıcı bir “yoksunluk deneyimi” idi. Modernlik, yetkinlikten uzak ve hatta kötülük timsali saydığı şeyleri, en hafifinden ilga ederek (zira devrimlerin ani, kapsamlı ve radikal yıkıcılığı zorunlu bir bileşen değildir) yerine daha iyisini koyabileceğimizi (buna bağlı olarak da özgürlük, ilerleme ve barışa daha fazla yaklaşacağımızı) vaat eden yüzüyle umut parıltısı yaydığı kadar; modern performansın ikame ettikleri bu umudu boşa çıkardığı ölçüde, kaygı ve hayal kırıklığı doğuran yüzüyle, hüsran ve karamsarlık yaymakta; nostalji de, modern Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Üyesi Muhafazakâr Düşünce / Nostalji

RİSK TOPLUMUNDA NOSTALJİNİN KAÇINILMAZLIĞI: GÜVENLİ BİR YAŞAM ARAYIŞI ve NOSTALJİ-Mevlüt ÖZBEN

RİSK TOPLUMUNDA NOSTALJİNİN KAÇINILMAZLIĞI: GÜVENLİ BİR YAŞAM ARAYIŞI ve NOSTALJİ-Mevlüt ÖZBEN

ÖZET Bu çalışma, risk toplumu kuramı üzerinden, düşünümsel modernlik evresinin klasik modernlik evresinden farklılaştığı ölçüde nostaljiyle yakınlaştığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Geçmişin yeniden gözden geçirilerek şimdiye daha sakınımlı yaklaşılması eleştirel bir proje olarak değerlendirilen modernliğin temel özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler; Nostalji, Modernleşme, Risk Toplumu

AYDINLANMA, NOSTALJİ ve ADEM-İ NOSTALJİ-Muhammet Savaş KAFKASYALI

AYDINLANMA, NOSTALJİ ve ADEM-İ NOSTALJİ-Muhammet Savaş KAFKASYALI

Batı’nın yaşadığı Rönesans, Reform ve nihayet Aydınlanma kendi zihniyetini inşa sürecinde çok önemli bir aşama olmuştur. Bu tecrübeyi geçmişe özlem (nostalji) ile gerçekleştiren Batı, Aydınlanma’yı o dönem içerisinde daha ileri durumda bulunan Doğu/İslâm dünyasını taklit etmek yerine kendi geçmişine dayanarak yapmıştır. Buna mukabil Doğu, fevkalâde başarılı ve aydın bir geçmişe sahip olmasına rağmen içine düştüğü durumdan ve geri kalmışlıktan kurtulmak için geçmişine yönelmek yerine, o dönemde daha gelişmiş ve güçlenmiş Batı gibi olmak ve Batılılaşmak yolunu seçmiştir. Anahtar Kelimeler; Batı, Doğu, Aydınlanma, Nostalji

NOSTALJİ, MUHAFAZAKÂRLIK ve TÜRKİYE-Hamit Emrah BERİŞ

NOSTALJİ, MUHAFAZAKÂRLIK ve TÜRKİYE-Hamit Emrah BERİŞ

Bu makalede, muhafazakâr düşüncedeki önemli kavramlardan biri olan nostaljinin Türk muhafazakârlığı üzerinde etkileri incelenmektedir. Geçmişe yönelik özlem anlamında nostalji, muhafazakâr düşünce içinde en fazla öne çıkan kavramlardan birisidir. Türkiye’nin yaşadığı hızlı siyasal ve toplumsal dönüşüm, muhafazakârların geçmişe nostaljik duygularla yaklaşmalarına neden olur. Türk muhafazakârları için nostalji geçmişe dönük iyimser bir hatırlamadır. Türk muhafazakârlığının en önemli geçmiş imgesi ise İstanbul’dur. Modernleşme sürecinde İstanbul’un yaşadığı hızlı dönüşüm üzerinden mevcut durumun yarattığı eleştirilir. Bu anlamda nostalji, değişimin kaçınılmazlığına karşı duyulan çaresizlik hissinin melankolik bir ifadesi olarak görülebilir. Anahtar Kelimeler; Aydınlanma, Devrim, Muhafazakârlık, Nostalji, Tarih Şuuru, İstanbul *

TÜRKİYE MODERNLEŞMESİNE İRTİCA ve NOSTALJİ AÇISINDAN BAKIŞ - Aliye ÇINAR

TÜRKİYE MODERNLEŞMESİNE İRTİCA ve NOSTALJİ AÇISINDAN BAKIŞ - Aliye ÇINAR

Bu yazıda, Türkiye modernleşmesine, irtica ve nostalji ilişkisi açısından bakılmaya çalışılacaktır. Söz konusu problem üç aşamada irdelenecektir. Öncelikle söz konusu modernleşme süreci içinde, özellikle Batılılaşma projesinin lehinde olanların, son birkaç yıldır Türkiye panoramasında şimdiye dair kaygı ve geçmişe özlemle bakmalarının imaları gösterilmeye çalışılacaktır. Bu arada muhafazalığın benzer dinamizmine de atıfta bulunulacaktır. Daha sonra, nostalji kavramından hareketle Türkiye modernleşmesinin doğuşu, gelişimi ve hâlihazırdaki etkileri ve sonuçları analiz edilecektir. Yine Osmanlı’dan kopuşun lehinde ve aleyhinde olanların, eskiden kırılma veya kopma sınırına bağlı kalışlarının anlamı tahlil edilecektir. Nihayetinde Türkiye modernleşmesinin doğasında mevcut olan despotizm, mekanizm, aşırı rasyonalizm tecrübesinin sonuçlarına nostalji üzerinden eğilinecektir. Dolayısıyla yazıda nostaljinin hem gösterge, hem farkındalık için boyut kazanma hem de gerçeklerle yüzleşme konusu veya ortamı olduğu açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler; Nostalji, İrtica, Türkiye Modernleşmesi, Ütopyacılık, Toplumsal Hafıza ve Sınır.

AVRUPA’DA ve TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIK - Bekir Berat ÖZİPEK

AVRUPA’DA ve TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂRLIK - Bekir Berat ÖZİPEK

Bu çalışma, muhafazakâr siyasi ideolojiyi, öncelikle Batı Avrupa’da belirginleşen biçimiyle ele almakta; ardından Türkiye’deki yerini tartışmaktadır. Türkiye’de muhafazakârlığın yeri, geçmişten günümüze ulaşan iki siyasi çizginin mücadelesine bağlı olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Türkiye ve Avrupa muhafazakârlıklarının benzer ve farklı yönleri de bu değerlendirmeler ışığında ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler; Muhafazakârlık, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Avrupa, Türkiye,

Mdd Pdf görüntüle

İlginizi Çekebilir?

mdd51

51. Sayı – Dünya Siyasetinde Muhafazakârlık

Muhafazakâr Düşünce Dergisi bu sayısında, muhafazakâr ideolojinin çoklukla ihmal edilen bir boyutuna odaklanıyor: Dış politika. ...